Smiley face Sigla AFIR Smiley face Smiley face Smiley face

07
apr.

0

ANUNȚ APEL DE SELECȚIE derulat în cadrul schemei de minimis aprobate în cadrul proiectului PROsperitate prin Servicii PERsonalizate integrate – PROSPER – COD 139717

APEL DE SELECȚIE

derulat în cadrul schemei de minimis aprobate în cadrul proiectului

PROsperitate prin Servicii PERsonalizate integrate – PROSPER – COD 139717

Numărul Apelului de selecție: 02/2022

Asociația GAL PĂDUREA CRAIULUI, în calitate de administrator de schemă de minimis, anunță deschiderea Apelului de selecție a Planurilor de afaceri elaborate de către beneficiarii cursului de antreprenoriat derulat în cadrul proiectului PROsperitate prin Servicii PERsonalizate integrate – PROSPER – COD 139717, finanțat în cadrul OS 5.2, AXA 5 din POCU 2014-2020, în perioada:

07.04.2022 – 06.05.2022

 1. DATA LANSĂRII APELULUI DE SELECȚIE: 07.04.2022
 2. DATA LIMITĂ DE DEPUNERE A PROIECTELOR: 06.05.2022.
 3. LOCUL ȘI INTERVALUL ORAR ÎN CARE SE POT DEPUNE PROIECTELE:

Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației GAL PĂDUREA CRAIULUI din loc. Roșia, nr. 397, jud. Bihor, de luni până vineri, în intervalul orar 10,00 – 14,00.

 1. FONDUL DISPONIBIL ALOCAT

Fondul disponibil alocat pentru acest Apel de selecție este de 133.000,00 lei.

Valoarea maximă a micrograntului (subvenţiei), acordat unui firme nou-înfiinţate în baza planului de afaceri aprobat, este de 66.500 lei. Nu se alocă sume intermediare.

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.

Intensitatea sprijinului este de 100% și se alocă sub formă de sumă forfetară astfel:

 • 70% din cuantumul sprijinului la semnarea Contractului de subvenție;
 • 30% din cuantumul sprijinului se va acorda în funcție de implementarea corectă a planului de afaceri, fără a depăși 12 luni de la semnarea contractului de subvenție.
 1. MODELUL DE CERERE DE SUBVENȚIE

Modelul de Cerere de subvenție pe care trebuie să-l folosească solicitanții poate fi accesat pe site-ul www.galpadureacraiului.ro, secțiunea POCU și pe site-ul www.poartatransilvaniei.ro, secțiunea POCU 2014-2020.

Dosarul Cererii de subvenție cuprinde Cererea de subvenție completată și documentele atașate (conform Listei Documentelor – partea D din Cererea de Finanțare). Originalul și o copie a cererii de finanțare, împreună cu formatul electronic și cu documentele în original (pentru care a atașat copii) se depun la sediul Asociației „GAL PĂDUREA CRAIULUI”, din localitatea Roșia, nr. 397, jud. Bihor.

 1. DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE PE CARE TREBUIE SĂ LE DEPUNĂ SOLICITANTUL

Vor fi în conformitate cu cerințele din PARTEA B. – CONDIȚII DE ACCESARE A MICROGRANTURILOR din cadrul PROCEDURII PRIVIND EVALUAREA ȘI SELECȚIA PLANURILOR DE AFACERI, disponibilă pe site-ul Asociației GAL PĂDUREA CRAIULUI (www.galpadureacraiului.ro) și al Asociației GAL POARTA TRANSILVANIEI (www.poartatransilvaniei.ro).

 1. CERINȚELE DE CONFORMITATE ȘI ELIGIBILITATE

Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul sunt detailate în PARTEA B. – CONDIȚII DE ACCESARE A MICROGRANTURILOR din cadrul PROCEDURII PRIVIND EVALUAREA ȘI SELECȚIA PLANURILOR DE AFACERI, disponibilă pe site-ul Asociației GAL PĂDUREA CRAIULUI (www.galpadureacraiului.ro) și al Asociației GAL POARTA TRANSILVANIEI (www.poartatransilvaniei.ro).  

7.1 Cerințe de conformitate:

Verificarea conformității administrative a Cererii de subvenție și a anexelor acesteia se realizează în baza formularului ”GPC1-C – Fișa de verificarea a conformității”.

7.2 Cerințe de eligibilitate:

Verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate a proiectului se realizează în baza formularului ”GPC2-E – Fișa de verificarea a eligibilității”.

Pentru a putea primi sprijin în cadrul prezentei scheme, solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească următoarele CRITERII DE ELIGIBILITATE:

EG1 – Solicitantul creează prin planul de afaceri cel putin un loc de muncă;

EG2 – Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili;

EG3 – Obiectul de activitate pentru care se solicită sprijin trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de activități sprijinite, menționate în planul de afaceri și cererea de subvenție și corelat cu Anexa 3 la prezenta procedură;

EG4 – Localizarea sediului social și a punctelor de lucru, precum și desfășurarea activităților pentru care se solicită finanțare trebuie să fie în teritoriul LEADER ”POARTA TRANSILVANIEI” sau teritoriul LEADER ”PĂDUREA CRAIULUI”;

EG5 – Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 1 lună de la data semnării contractului de subvenție;

EG6 – Continuarea funcționării afacerii, inclusiv menținerea locului de muncă creat, pe o perioadă de minimum 6 luni de zile de la finalizarea perioadei obligatorii de funcționare a afacerii de 12 luni;

EG7 – Un procent de cel puțin 10% din valoarea micrograntului va fi utilizat pentru  dezvoltarea durabilă (achiziţia de echipamente cu emisii scăzute de carbon sau care utilizeaza resurse regenerabile, care economisesc energie sau tehnologii si proceduri care sa includa principiile economiei circulare)

Beneficiarul schemei de minimis trebuie să asigure funcționarea afacerii subvenționate pe o perioadă de minim 12 luni și sustenabilitatea afacerii pe o perioadă de minimum 6 luni.

Perioada de implementare a proiectului este cuprinsă între data semnării contractului de subvenție și data încasării celei de-a doua tranșe de plată. Ultima plata se va efectua fără a se depăși data 31 decembrie 2023.

Planul de afaceri  se completează utilizând Anexa 2 ”Planul de afaceri” de la Procedura privind evaluarea și selecție Planurilor de afaceri și va include cel puțin următoarele:

 • Titlul proiectului, data întocmirii acestuia;
 • Prezentarea situației economice inițiale a solicitantului (dacă este cazul);
 • Prezentarea etapelor pentru dezvoltarea noilor activităţi ale solicitantului (planificarea îndeplinirii acestora, riscurile de implementare, standarde și norme europene legate de protecția muncii și de mediu);
 • Prezentarea obiectivelor generale și obligatorii de îndeplinit, precum și a celor specifice, care se intenționează a fi atinse prin implementarea planului de afaceri;
 • Prezentarea detaliată a acțiunilor şi resurselor aferente (materiale, umane şi financiare) necesare pentru atingerea obiectivelor și dezvoltarea activităţilor beneficiarului, cum ar fi investițiile, formarea sau consilierea, care să contribuie la dezvoltarea activităţilor întreprinderii, inclusiv crearea sau dezvoltarea de noi abilităţi/competenţe ale angajaților.

Obiectivele obligatorii de îndeplinit, constă în:

 1. dovada creării unui loc de muncă cu normă întreagă pentru salariați permanenți. Acesta trebuie creat până cel târziu la depunerea celei de-a doua cereri de plată;
 2. alocarea unui procent de minim 10% din valoarea micrograntului pentru promovarea dezvoltării durabile (ex: achiziția de echipamente cu emisii scăzute de carbon sau care utilizeaza resurse regenerabile, care economisesc energie sau tehnologii si proceduri care sa includa principiile economiei circulare, etc.).

Vor fi luate în considerare doar locurile de muncă nou create prin proiect și menținute pe perioada de sustenabilitate a proiectului.

Planul de afaceri trebuie să vizeze cel puțin unul din tipurile de activități prevăzute în Anexa 3 la Procedura privind evaluarea și selecție Planurilor de afaceri.

Prin acțiunile propuse în Planul de afaceri trebuie să se asigure fezabilitatea proiectului și continuitatea activității după încetarea acordării sprijinului, pe toată perioada de implementare și monitorizare a Planului de afaceri.

La depunerea celei de-a doua cereri de plată, beneficiarul trebuie să facă dovada creării unui loc de muncă cu normă întreagă prin extras din REVISAL.

Obiectivele specifice sunt minimum 2 – maximum 5 iar ponderile aferente fiecăruia sunt de minimum 20% și vor fi stabilite în funcție de importanța acestora la realizarea obiectivului general al proiectului – “Dezvoltarea integrată din punct de vedere social, economic și de mediu a teritoriilor GAL PĂDUREA CRAIULUI și GAL POARTA TRANSILVANIEI”.

Se va avea în vedere ca la întocmirea Planului de afaceri și implementarea acestuia, cheltuielile operaționale propuse (salarii, materii prime, materiale consumabile, alte cheltuieli cu capitalul de lucru), să deservească exclusiv activităţile propuse în Planul de afaceri și să concure la îndeplinirea și realizarea Planului de afaceri .

Pentru desfășurarea activităților propuse prin proiect solicitantul trebuie să asigure infrastructura necesară (echipamente, utilaje, dotări, teren construit/neconstruit etc) și, în secundar, poate să asigure capitalul de lucru (achiziție materii prime, materiale etc). Se va asigura continuitatea activităților finanțate prin proiect după acordarea celei de a doua tranșe de plată.

Modificarea Planului de afaceri

Beneficiarul poate solicita modificarea Planului de afaceri în perioada de implementare a acestuia, în baza unei justificări fundamentate, care să nu conducă la modificarea obiectivelor obligatorii, afectarea obiectivului general și a criteriilor de eligibilitate sau să modifice criteriile de selecție sub limita de punctaj care a determinat selecția proiectului. Modificarea amplasamentului se poate realiza numai în cadrul aceleiași UAT, în situații justificate de imposibilitate a implementării proiectului pe amplasamentul declarat iniţial, în condițiile menținerii criteriilor de eligibilitate și de selecție. Beneficiarul va proceda la schimbarea amplasamentului doar după primirea Notificării de aprobare expresă şi prealabilă a Administratorului de schemă de minimis. De asemenea, se pot modifica procentele aferente obiectivelor specifice cu maximum 10%, fără eliminarea acestora și cu menținerea nivelului minim de 20% aferent fiecărui obiectiv specific (de exemplu: un procent de 25% aferent unui obiectiv specific poate să crească cu 10% , ajungând la 35% dar nu poate scădea sub 20%).

Cu titlu de exemplu, se acceptă modificarea acțiunilor (prin eliminare sau adăugare) și a procentelor aferente obiectivelor specifice, cu condiția să nu se aducă atingere obiectivelor obligatorii și afectarea obiectivului general.

Perioada obligatorie de funcționare a afacerii este de 12 luni la care se adaugă perioada minimă de sustenablilitate de 6 luni.

 1. PROCEDURA DE SELECȚIE APLICATĂ

Selecția pentru finanțare a planurilor de afaceri se va face în conformitate cu procedura reglementată în PARTEA C. – DISPOZIȚII PRIVIND VERIFICAREA CERERILOR DE SUBVENȚIE din cadrul PROCEDURII PRIVIND EVALUAREA ȘI SELECȚIA PLANURILOR DE AFACERI, disponibilă pe site-ul Asociației GAL PĂDUREA CRAIULUI (www.galpadureacraiului.ro) și al Asociației GAL POARTA TRANSILVANIEI (www.poartatransilvaniei.ro).

Verificarea îndeplinirii criteriilor de selecție se va face în conformitate cu formularul GPC3-S – Fișa de verificare a criteriilor de selecție.

 1. CRITERIILE DE SELECȚIE CU PUNCTAJELE AFERENTE

Punctajul minim este de 15 puncte şi reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate fi selectat pentru finanțare.

Punctajul proiectului se calculează în baza următoarelor criterii de selecție:

Nr. crt. Criterii de selecție  Subcriterii de selecție Punctaj
CS1

max.

30p

Criteriul prioritizării Planurilor de afaceri care  contribuie la crearea cat mai multor locuri de muncă SCS 1.1 Proiecte care crează 2 locuri de muncă 20 p
SCS 1.2 Proiecte care crează 3 locuri de muncă 30 p
CS2

max.

20p

Criteriul prioritizării Planurilor de afaceri care  contribuie cu un procent de cel puțin 11% din valoarea micrograntului la dezvoltarea durabilă (ex: achiziţia de echipamente cu emisii scăzute de carbon sau care utilizeaza resurse regenerabile, care economisesc energie sau tehnologii si proceduri care sa includa principiile economiei circulare, etc.) 20p
CS3

max.

15p

Criteriul prioritizării Planurilor de afaceri care  contribuie la digitalizare afacerii 15p
CS4

max.

35p

Criteriul prioritizării Planurilor de afaceri care  sunt implementate de microîntreprinderi organizate ca Persoană Fizică Autorizată (PFA) sau Întreprindere individuală (I.I.) 35p
TOTAL Maxim

100 de puncte

 

În cazul proiectelor cu același punctaj, departajarea acestora se va face în ordinea următoarelor priorități:

 1. Proiectele care contribuie cu un procent cât mai mare din valoarea micrograntului la dezvoltarea durabilă;
 2. Proiectele care contribuie cu un procent cât mai mare din valoarea micrograntului la digitalizarea afacerii.

10.DATA ȘI MODUL DE ANUNȚARE A REZULTATELOR PROCESULUI DE SELECȚIE.

Termenul de verificare a eligibilității și selecției este de maxim 25 de zile lucrătoare de la închiderea Apelului de selecție.

După publicarea Raportului de selecție pe site-urile www.galpadureacraiului.ro și www.poartatransilvaniei.ro., solicitanții vor fi notificați cu privire la selecția și contractarea microgranturilor prin intermediul formularului GPC7 – NRS – Notificarea solicitantului privind selectarea pentru finanțare a planului de afaceri și semnarea contractului de subvenție.

Solicitanții vor avea la dispoziție 20 zile lucrătoare de la data primirii notificării GPC7-NRS pentru depunerea documentelor necesare semnării contractului de subvenție, precizate în subsecțiunea D2 din Cererea de subvenție.

ATENȚIE!!!

Nedepunerea în termen a documentelor solicitate pentru contractare și în lipsa unei solicitări de prelungire a depunerii documentelor se va considera că solicitantul a renunțat la ajutorul public nerambursabil. În acest caz, reprezentantul legal al administratorului schemei de minimis va emite o Decizie de neîncheiere a contractului de subvenție.

În temeiul Deciziei de neîncheiere a contractului de subvenție și în baza unui Raport de selecție suplimentar se va transmite formularul GPC.7 – NRS către primul solicitant aflat pe Lista de așteptare.

 1. DATE DE CONTACT GAL PĂDUREA CRAIULUI

Datele de contact ale administratorului schemei de minimis, unde solicitanții pot obține informații detaliate, sunt următoarele:

 ASOCIAŢIA GAL PĂDUREA CRAIULUI

Loc. Roșia, Nr. 397, Comuna Roșia, Jud. Bihor

Tel: 0771796457

e-mail: galpadureacraiului@yahoo.com

website: www.galpadureacraiului.ro

Apel de selectie versiunea numarul 2 

http://poartatransilvaniei.ro/wp-content/uploads/2022/04/APEL-DE-SELECȚIE-2_2022-139717.doc