Smiley face Sigla AFIR Smiley face Smiley face Smiley face

Măsura M3/2A Exploatații agricole 

Nr. Crt.Tip documentNume documentLimba documentDescarca
1PDFGhidul solicitantului -versiunea 05RODescarca
2PDFAnexa 1 Cererea de FinanţareRODescarca
3DOCAnexa 2 Studiu de fezabilitate HG 28/2008RODescarca
4DOC Anexa 2 Studiu de fezabilitate HG 907/2016RODescarca
5XLSAnexa 2 Studiu de fezabilitate Anexa BRODescarca
6XLS Anexa 2 Studiu de fezabilitate Anexa CRODescarca
7ZIPAnexa 3 Lista UAT din zonele montane (ZM) RODescarca
8ZIPAnexa 3 Lista UAT în zone cu constrângeri specificeRODescarca
9ZIPAnexa 3 Lista UAT din zone cu constrângeri semnificativeRODescarca
10PDFAnexa 4 Anexa I la Tratatul de instituire al Comunității Europene iulie 2015RODescarca
11ZIPAnexa 5 Sinteza studiului privind Zonarea potențialului de producție agricolaRODescarca
12DOCAnexa 6.1 Lista Asociațiilor acreditate de ANZRODescarca
13DOCAnexa 6.2 Lista rase autohtone (indigene)RODescarca
14XLSAnexa 7 Calculator Cod Bune Practici AgricoleRODescarca
15ZIPAnexa 8 Codul de bune practici agricole Decembrie 2016RODescarca
16DOCAnexa 9 Model Contract de FinanțareRODescarca
17PDFAnexa 10 Fișa măsuriiRODescarca
18DOCAnexa 11 Lista actelor normative utileRODescarca
19DOCAnexa 12 Instructiuni evitare creare condiții artificiale accesarea PNDR2020RODescarca
20PDFAnexa 13 Lista UAT din arealul de implementare al ITIRODescarca
21DOCAnexa 14 Zone Vulnerabile la Nitrați (ZVN) conform Ordinului 1552RODescarca
22XLSAnexa 15 Areale STP RODescarca
23DOCAnexa 16 Specificații Tehnice Costuri standardRODescarca
24DOCAnexa 17 Declarație proprie răspundere neincadrare la firme în dificultateRODescarca
25DOCAnexa 18 Angajament de aderare parteneriat finanțat prin măsura M1/1ARODescarca
26DOCAnexa 19 Angajament de participare la acțiuni finanțate prin măsura M2/1ARODescarca
27DOCAnexa 20 Declarație raportare plății către GALRODescarca
28DOCAnexa 21 Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personalRODescarca
29DOCAnexa Angajament propria răspundere privind utilizarea cofinanțări. RODescarca
30PDFNota de informare privind completarea Cererii de finanțareRODescarca
31XLSCoeficienti Productie Standard 2013RODescarca
32ZIPFișe de evaluare a proiectului (conformitate, eligibilitate și selecție)RODescarca

APEL DE SELECȚIE

~varianta simplificată~

 • DATA LANSĂRII APELULUI DE SELECȚIE: 13.02.2019
 • MĂSURILE LANSATĂ PRIN APELUL DE SELECȚIE:

M3/2A “EXPLOATAȚII AGRICOLE”

 • BENEFICIARI ELIGIBILI:

Persoana fizică autorizată; Întreprindere individuală; Întreprindere familială; Societate în nume colectiv – SNC; Societate în comandită simplă – SCS; Societate pe acţiuni – SA; Societate în comandită pe acţiuni – SCA; Societate cu răspundere limitată – SRL; Societate comercială cu capital privat; Institute de cercetare – dezvoltare, precum și centre, staţiuni şi unități de cercetare-dezvoltare și didactice, inclusiv universităţi având în subordine stațiuni de cercetare-dezvoltare și didactice; Societate agricolă; Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor; Societate cooperativă agricolă; Cooperativă; Grup de producători.

 • FONDURI DISPONIBILE ȘI SUMA MAXIMĂ NERAMBURSABILĂ CARE POATE FI ACORDATĂ PENTRU UN PROIECT:
 • Fonduri disponibile:   M3/2A “EXPLOATAȚII AGRICOLE” – 56.090,66 euro;
 • Suma maximă nerambursabilă:         
 • M3/2A “EXPLOATAȚII AGRICOLE”:

 • I. În cazul fermelor cu dimensiune economică până la 500.000 euro SO:
 • 25.000 euro în cazul proiectelor care prevăd achiziții simple/proiectelor care prevăd construcții-montaj;
 • 50.000 euro în cazul proiectelor care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate la nivelul exploatației agricole.
 • II.În cazul fermelor cu dimensiune economică peste 500.000 euro SO:
  • 25.000 euro în cazul proiectelor care prevăd achiziții simple/proiectelor care prevăd construcții-montaj;
  • 50.000 euro în cazul proiectelor care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate la nivelul exploatației agricole.

  III. În cazul cooperativelor, grupurilor de producători și parteneriatelor sprijinite prin intermediul M16:

  • 56.090,66 euro indiferent de tipul investiției.
 • Data limită de depunere a proiectelor: 
 • Măsura M3/2A: 22.03.2019

  • INFORMAȚII DETALIATE PRIVIND ACCESAREA ȘI DERULAREA MĂSURII

   LOCUL ȘI INTERVALUL ORAR ÎN CARE SE POT DEPUNE PROIECTELE:Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației GAL POARTA TRANSILVANIEI din loc. Negreni, str. Principală, nr. 63 D, jud. Cluj, de luni până vineri , în intervalul orar 09.00–14.00.

   Sunt cuprinse in Ghidul solicitantului aferent măsuriilor M3/2A;  disponibil pe www.poartatransilvaniei.ro

  • DATELE DE CONTACT PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE: Tel/fax: 0364 802323, Tel: 0736 368437, e-mail: office@poartatransilvaniei.ro, poartatransilvaniei.ro.
  • Varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate de Asociația GAL POARTA TRANSILVANIEI, poate fi ridicată de la sediul asociației din Loc. Negreni, Nr. 63 D, Comuna Negreni, județul Cluj. 

Pentru consultarea apelului de selecție în formă detaliată accesați documentul:Apel de selectie S1_2019-M3_2A-varianta-detaliata

ASOCIAȚIA GAL POARTA TRANSILVANIEI

APEL DE SELECȚIE

~varianta simplificată~

  • Data lansării apelului de selecție: 02.07.2018
  • Măsurile lansată prin apelul de selecție:

  M3/2A “EXPLOATAȚII AGRICOLE”

  • Beneficiari eligibili:

  Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:

  • Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
  •  Întreprindere individuală (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
  • Întreprindere familială (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
  • Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
  • Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
  • Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
  • Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
  • Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
  • Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/1990, cu modificările şi completările ulterioare);
  • Institute de cercetare – dezvoltare, precum și centre, staţiuni şi unități de cercetare-dezvoltare și didactice, inclusiv universităţi având în subordine stațiuni de cercetare-dezvoltare și didactice (definite potrivit legislaţiei naţionale în vigoare privind organizarea şi funcţionarea acestora) din domeniul agricol cu personalitate juridică, de drept public sau privat, (înfiinţate în baza Hotărârii de Guvern de înființare și funcționare specifice, în cazul celor de drept public, şi în baza statutului de funcționare, în cazul celor de drept privat) – doar pentru unitățile de producție agricolă înregistrate la APIA. În cazul stațiunilor de cercetare-dezvoltare și didactice aflate în subordinea Universităților cu profil agricol, se va avea în vedere ca în cadrul proiectului să se detalieze și să se ia în calcul doar activele unității vizate de investiție și nu activele Universității (ex. – calculul dimensiunii economice).
  • Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/ 1991 cu modificările şi completările ulterioare);
  • Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor (menţionate în Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, cu modificările și completările ulterioare);
  • Societate cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005 cu modificările și completările ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri);
  • Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri care au calitatea de fermieri;
  • Grup de producători (Ordonanța nr. 37/2005 privind recunoașterea si funcționarea grupurilor și organizațiilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole, cu completările și modificările ulterioare) care deservesc intereselor membrilor care au calitatea de fermieri.

  Atenție! În conformitate cu prevederile PNDR 2014-2020 privind asigurarea demarcării între fonduri, Grupurile de Producători care activează în sectorul legume-fructe, recunoscute preliminar de către MADR și Organizațiile de producători nu sunt eligibile pentru Finanțare prin PNDR (Pilonul II), deoarece sunt finanțate din FEGA (Pilonul I). Membrii acestor forme asociative pot fi solicitanţi eligibili.

  Solicitantul trebuie să respecte următoarele:

  • să desfășoare activități economice ca persoană fizică autorizată/ întreprindere individuală/ întreprindere familială/ persoană juridică română;
  • să acţioneze în nume propriu;
  • să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării proiectului.

  Atenție! Nu sunt eligibili solicitanții care se află în proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea 31/ 1990, republicată), reorganizare judiciară sau faliment (Legea 85/2014 de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă).

  Următoarele categorii de solicitanți/beneficiari pot depune proiecte aferente măsurilor/submăsurilor de investiții derulate prin PNDR 2014-2020, cu respectarea următoarelor condiții, după caz:

  1. solicitanții/beneficiarii/membrii asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, după caz, înregistrați în registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR, care achită integral datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere până la semnarea contractelor de finanțare;
  2. solicitanţii care s-au angajat prin declaraţie pe propria răspundere, la depunerea cererii de finanţare, că vor prezenta: dovada cofinanţării private și/sau proiectul tehnic la data semnării contractului şi nu prezintă aceste documente la data prevăzută în notificare, numai în cadrul sesiunii continue a anului următor;
  3. beneficiarii contractelor/deciziilor de finanțare aferente măsurilor 112, 411-112, 141, 411-141, finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, după implementarea proiectelor, iar cei ai sM6.1 și sM6.3, după acordarea celei de-a doua tranșă de plată din cadrul PNDR 2014-2020.
  • Fonduri disponibile și suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect:

  M3/2A “EXPLOATAȚII AGRICOLE” – 88.553,00 euro;

  • Suma maximă nerambursabilă:

  M3/2A “EXPLOATAȚII AGRICOLE”:

  I. În cazul fermelor cu dimensiune economică până la 500.000 euro SO:

  • 25.000 euro în cazul proiectelor care prezăd achiziții simple/proiectelor care prezăd construcții-montaj;
  • 50.000 euro în cazul proiectelor care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate la nivelul exploatației agricole.

  II. În cazul fermelor cu dimensiune economică peste 500.000 euro SO:

  • 25.000 euro în cazul proiectelor care prezăd achiziții simple/proiectelor care prezăd construcții-montaj;
  • 50.000 euro în cazul proiectelor care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate la nivelul exploatației agricole.

  III. În cazul cooperativelor, grupurilor de producători și parteneriatelor sprijinite prin intermediul M16:

  • 100.000 euro indiferent de tipul investiției.
  • Data limită de depunere a proiectelor: 31.07.2018
  • Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației GAL POARTA TRANSILVANIEI din loc. Negreni, str. Principală, nr. 63 D, jud. Cluj, de luni până vineri , în intervalul orar 09.00 – 14.00.
  • Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse in Ghidul solicitantului aferent măsurilor M3/2A disponibil pe www.poartatransilvaniei.ro.
  • Datele de contact pentru informații suplimentare: Tel/fax: 0364 802323, Tel: 0736 368437, e-mail: office@poartatransilvaniei.rowww.poartatransilvaniei.ro.
  • Varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate de Asociația GAL POARTA TRANSILVANIEI, poate fi ridicată de la sediul asociației din Loc. Negreni, Nr. 63 D, Comuna Negreni, județul Cluj.

  Pentru consultarea apelului de selecție în formă detaliată accesați documentulApel-de-selectie-S2-2018_M3_2A-varianta-detaliata_Descarca

 • Data lansării apelului de selecție: 26.03.2018
 • Măsura lansată prin apelul de selecție:

M3/2A “EXPLOATAȚII AGRICOLE”

 • Beneficiari eligibili:

M3/2A “EXPLOATAȚII AGRICOLE”: Persoana fizică autorizată; Întreprindere individuală; Întreprindere familială; Societate în nume colectiv – SNC; Societate în comandită simplă – SCS; Societate pe acţiuni – SA; Societate în comandită pe acţiuni – SCA; Societate cu răspundere limitată – SRL; Societate comercială cu capital privat; Institute de cercetare – dezvoltare, precum și centre, staţiuni şi unități de cercetare-dezvoltare și didactice, inclusiv universităţi având în subordine stațiuni de cercetare-dezvoltare și didactice; Societate agricolă; Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor; Societate cooperativă agricolă; Cooperativă; Grup de producători.

 • Fonduri disponibile și suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect:

M3/2A “EXPLOATAȚII AGRICOLE” – 100.000,00 euro;

 • Suma maximă nerambursabilă:

M3/2A “EXPLOATAȚII AGRICOLE”:

I. În cazul fermelor cu dimensiune economică până la 500.000 euro SO:

 • 25.000 euro în cazul proiectelor care prevăd achiziții simple/proiectelor care prevăd construcții-montaj;
 • 50.000 euro în cazul proiectelor care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate la nivelul exploatației agricole.

II. În cazul fermelor cu dimensiune economică peste 500.000 euro SO:

 • 25.000 euro în cazul proiectelor care prevăd achiziții simple/proiectelor care prevăd construcții-montaj;
 • 50.000 euro în cazul proiectelor care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate la nivelul exploatației agricole.

III. În cazul cooperativelor, grupurilor de producători și parteneriatelor sprijinite prin intermediul M16:

 • 100.000 euro indiferent de tipul investiției.
 • Datele de contact pentru informații suplimentare: Tel/fax: 0364 802323,  Tel: 0736 368432, e-mail: office@poartatransilvaniei.rowww.poartatransilvaniei.ro
 • Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse in Ghidul solicitantului aferent măsuriilor M3/2A, M4/6A, M5/6B disponibil pe www.poartatransilvaniei.ro
 • Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației GAL POARTA TRANSILVANIEI din loc. Negreni, str. Principală, nr. 63 D, jud. Cluj, de luni până vineri , în intervalul orar 09.00 – 14.00.
 • Data limită de depunere a proiectelor: 24.04.2018
 • Varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate de Asociația GAL POARTA TRANSILVANIEI, poate fi ridicată de la sediul asociației din Loc. Negreni, Nr. 63 D, Comuna Negreni, județul Cluj.                                                                    

Pentru consultarea apelului de selecție în formă detaliată accesați documentul:Apel-de-selectie-S1-2018-M3_2A-varianta-detaliata

 • Data lansării apelului de selecție: 16.10.2017
 • Măsura lansată prin apelul de selecție:

M3/2A “EXPLOATAȚII AGRICOLE”

 • Beneficiari eligibili:

M3/2A “EXPLOATAȚII AGRICOLE”: Persoana fizică autorizată; Întreprindere individuală; Întreprindere familială; Societate în nume colectiv – SNC; Societate în comandită simplă – SCS; Societate pe acţiuni – SA; Societate în comandită pe acţiuni – SCA; Societate cu răspundere limitată – SRL; Societate comercială cu capital privat; Institute de cercetare – dezvoltare, precum și centre, staţiuni şi unități de cercetare-dezvoltare și didactice, inclusiv universităţi având în subordine stațiuni de cercetare-dezvoltare și didactice; Societate agricolă; Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor; Societate cooperativă agricolă; Cooperativă; Grup de producători.

 • Fonduri disponibile și suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect:

M3/2A “EXPLOATAȚII AGRICOLE” – 504.168 euro;

 • Suma maximă nerambursabilă:

M3/2A “EXPLOATAȚII AGRICOLE”:

I. În cazul fermelor cu dimensiune economică până la 500.000 euro SO:

 • 25.000 euro în cazul proiectelor care prevăd achiziții simple/proiectelor care prevăd construcții-montaj;
 • 50.000 euro în cazul proiectelor care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate la nivelul exploatației agricole.

II. În cazul fermelor cu dimensiune economică peste 500.000 euro SO:

 • 25.000 euro în cazul proiectelor care prevăd achiziții simple/proiectelor care prevăd construcții-montaj;
 • 50.000 euro în cazul proiectelor care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate la nivelul exploatației agricole.

III. În cazul cooperativelor, grupurilor de producători și parteneriatelor sprijinite prin intermediul M16:

 • 100.000 euro indiferent de tipul investiției.
 • Datele de contact pentru informații suplimentare: Tel/fax: 0364 802323,  Tel: 0736 368432, e-mail: office@poartatransilvaniei.rowww.poartatransilvaniei.ro
 • Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse in Ghidul solicitantului aferent măsuriilor M3/2A, M4/6A, M5/6B disponibil pe www.poartatransilvaniei.ro
 • Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației GAL POARTA TRANSILVANIEI din loc. Negreni, str. Principală, nr. 63 D, jud. Cluj, de luni până vineri , în intervalul orar 09.00 – 14.00.
 • Data limită de depunere a proiectelor: 15.11.2017
 • Varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate de Asociația GAL POARTA TRANSILVANIEI, poate fi ridicată de la sediul asociației din Loc. Negreni, Nr. 63 D, Comuna Negreni, județul Cluj.                                                                    

Pentru consultarea apelului de selecție în formă detaliată accesați documentul:Apel-de-selectie-S2_M3_2A-varianta-detaliata

 • Data lansării apelului de selecție: 24.07.2017
 • Măsura lansată prin apelul de selecție:

M3/2A “EXPLOATAȚII AGRICOLE”

 • Beneficiari eligibili:

M3/2A “EXPLOATAȚII AGRICOLE”: Persoana fizică autorizată; Întreprindere individuală; Întreprindere familială; Societate în nume colectiv – SNC; Societate în comandită simplă – SCS; Societate pe acţiuni – SA; Societate în comandită pe acţiuni – SCA; Societate cu răspundere limitată – SRL; Societate comercială cu capital privat; Institute de cercetare – dezvoltare, precum și centre, staţiuni şi unități de cercetare-dezvoltare și didactice, inclusiv universităţi având în subordine stațiuni de cercetare-dezvoltare și didactice; Societate agricolă; Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor; Societate cooperativă agricolă; Cooperativă; Grup de producători.

 • Fonduri disponibile și suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect:

M3/2A “EXPLOATAȚII AGRICOLE” – 526.879 euro;

 • Suma maximă nerambursabilă:

M3/2A “EXPLOATAȚII AGRICOLE”:

I. În cazul fermelor cu dimensiune economică până la 500.000 euro SO:

 • 25.000 euro în cazul proiectelor care prevăd achiziții simple/proiectelor care prevăd construcții-montaj;
 • 50.000 euro în cazul proiectelor care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate la nivelul exploatației agricole.

II. În cazul fermelor cu dimensiune economică peste 500.000 euro SO:

 • 25.000 euro în cazul proiectelor care prevăd achiziții simple/proiectelor care prevăd construcții-montaj;
 • 50.000 euro în cazul proiectelor care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate la nivelul exploatației agricole.

III. În cazul cooperativelor, grupurilor de producători și parteneriatelor sprijinite prin intermediul M16:

 • 100.000 euro indiferent de tipul investiției.
 • Datele de contact pentru informații suplimentare: Tel/fax: 0364 802323,  Tel: 0736 368432, e-mail: office@poartatransilvaniei.ro, www.poartatransilvaniei.ro
 • Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse in Ghidul solicitantului aferent măsuriilor M3/2A, M4/6A, M5/6B disponibil pe www.poartatransilvaniei.ro
 • Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației GAL POARTA TRANSILVANIEI din loc. Negreni, str. Principală, nr. 63 D, jud. Cluj, de luni până vineri , în intervalul orar 09.00 – 14.00.
 • Data limită de depunere a proiectelor: 23.08.2017
 • Varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate de Asociația GAL POARTA TRANSILVANIEI, poate fi ridicată de la sediul asociației din Loc. Negreni, Nr. 63 D, Comuna Negreni, județul Cluj.                                                                    

Pentru consultarea apelului de selecție în formă detaliată accesați documentulApel de selectie M3_6A – varianta detaliata

 Așa cum reiese din analiza SWOT, la nivelul teritoriului LEADER ”POARTA TRANSILVANIEI” există o serie de nevoi pentru investiții în active fizice în agricultură și prelucrare a produselor alimentare, în scopul de a moderniza și îmbunătăți productivitatea și competitivitatea în sectorul agro-alimentar.

Gradul relativ scăzut de dotare şi tehnologiile depăşite utilizate în majoritatea exploatațiilor agricole și a unităţilor de profil din teritoriul LEADER ”POARTA TRANSILVANIEI”, se reflectă în nivelul redus al productivităţii muncii din sector şi în calitatea poduselor. Prin urmare, se impune introducerea de tehnologii noi, moderne și prietenoase cu mediul care să contribuie la creșterea nivelului global de performanță al exploatațiilor.

Măsura va reprezenta o soluție de dezvoltare a exploatațiilor agricole din zona montană a teritoriului LEADER ”POARTA TRANSILVANIEI” în vederea diminuarii riscului de abandon a terenurilor agricole în această zonă și a altor riscuri economice și sociale care pot apărea și conduce, ulterior, la dezechilibre semnificative. Sprijinul poate viza atât dotări tehnice privind inventarul agricol și de procesare la nivelul fermei, cât și diversificarea activităților din cadrul exploatațiilor și facilitarea accesului la piețele locale.